Χρησιμοποιήστε τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας και κερδίστε ένα ποδήλατο!

Χρησιμοποιήστε τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας και κερδίστε ένα ποδήλατο!

Οι επιβαίνοντες στα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017 μπορούν να λάβουν μέρος σε κλήρωση για ένα ποδήλατο με χορηγό την εταιρεία Polys bikes.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 12:00μ.μ. στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λευκωσίας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Ανεβείτε στα μικρά λεωφορεία και πάρτε ένα δελτίο συμμετοχής!

Καλή Επιτυχία !

Δήμος Λευκωσίας


Όροι συμμετοχής

Ο Δήμος Λευκωσίας (Διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό – κλήρωση σε συνεργασία με την εταιρεία – PolysBikes (Δωροθέτης) και προσφέρει σε ένα (1) τυχερό νικητή ένα (1) ποδήλατο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό  – Κλήρωση

1. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017(«Διάρκεια του Διαγωνισμού– Κλήρωσης») και η Συμμετοχή θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

2. Το Δώρο του Διαγωνισμού – Κλήρωσης, που θα δοθεί στον ένα (1) Τυχερό – Νικητή του Διαγωνισμού- Κλήρωσης είναι ένα ποδήλατο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που θα χρησιμοποιούν τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού – Κλήρωση.

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό-Κλήρωση όλοι όσοι είναι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή/και του Δωροθέτη. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε Δώρου τυχόν έχουν λάβει.

5. Ως «Συμμετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, συμμετέχει στο Διαγωνισμό- Κλήρωση.

6. Προκειμένου να συμμετάσχουν έγκυρα στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το Δελτίο Συμμετοχής, το οποίο θα λαμβάνουν δωρεάν από τον οδηγό του λεωφορείο με επιβίβασή τους.

7. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση το διοργανωτή. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο διαγωνισμό και δύο αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας του βασικού νικητή. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή κουπονιού μέσα από «κάλπη», αφού προηγηθεί ανακίνηση αυτής. Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Λευκωσίας (Αίθουσα Υποδοχής), και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

8. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, μεταξύ όλων των κατά τα άνω εγκύρως Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό – Κλήρωση, προκειμένου να αναδειχθεί ένα (1) Δελτίο Συμμετοχής. Στη συνέχεια, ο Νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Διοργανωτή, για ενημέρωση του χρόνου, τόπου και τρόπου παραλαβής του Δώρου.

9. Ο Διοργανωτής ή/και ο Δωροθέτης δύνανται να ανακοινώνουν δημοσίως τυχόν προσωπικά στοιχεία του Νικητή (λ.χ. όνομα, επίθετο), μέσω της ιστοσελίδας τους ή/και των Ιστοσελίδων των Δωροθετών ή/και μέσω άλλων ιστοσελίδων ή/και με όποιον άλλο τρόπο κρίνουν πρόσφορο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ως άνω Κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή, καθώς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνουν απαραίτητη και να εκμεταλλεύονται εμπορικά το γεγονός με οποιοδήποτε τρόπο.

10. Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο μετά την παρέλευση τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης δεν παραλάβει το Δώρο.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς το Διοργανωτή, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και  2774/1999, όπως εκάστοτε  ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

12. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του, να μεταβάλλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύει ή να παρατείνει την διάρκεια του, να μεταβάλλει τον αριθμό των Νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο/α της επιλογής της (μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση μέσω της «Εφαρμογής», ή /και της ιστοσελίδας του ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

13. Ο Διοργανωτής ή/και ο Δωροθέτης δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, Ο Διοργανωτής / ο Δωροθέτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση του Δώρου, κάποιο άλλο, ίσης ή άλλης (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.

14. Ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου του σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κλπ. τυχόν βαρύνουν το Δώρο, τα επωμίζεται αποκλειστικά ο Νικητής, ο δε Διοργανωτής ή/και ο Δωροθέτης ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.

15. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο e-mail info@nicosiaminibuses.eu για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

16. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή nicosiaminibuses.eu Η Συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες  Όρους, καθώς και κάθε επιπλέον ανακοίνωση, οδηγία, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τo Διοργανωτή στην παραπάνω ιστοσελίδα ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε τρόπο και η οποία συμφωνείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Από τον Δήμο Λευκωσίας

15 Σεπτεμβρίου 2017